Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • noun
    /ˈviːtə/ , pl vitae /ˈviːˌtaɪ/
    [count] US :curriculum vitae

    * Các từ tương tự:
    vital, vital signs, vitality, vitalize, vitals, vitamin, vitamin B1, vitamin B2