Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dispersion /di'spɜ:∫n/  /di'spɜ:ʒn/

 • Danh từ
  (vật lý học)
  sự tán sắc
  the Dispersion
  (như the Diaspora)
  sự định cư người Do Thái; vùng định cư người Do Thái