Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

abandonment /ə'bændənd-mənt/  

  • Danh từ
    sự bỏ, sự từ bỏ, sự ruồng bỏ
    her abandonment of the idea
    sự từ bỏ ý kiến của bà ta
    sự phóng túng, sự buông thả