Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wantonness /'wɒntənis/  /'wɔ:ntənis/

  • Danh từ
    sự cố tình
    sự thất thường
    sự um tùm