Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

diffusion /di'fju:ʒn/  

 • Danh từ
  sự truyền bá, sự phổ biến
  sự truyền bá kiến thức qua sách báo và các cuộc nói chuyện
  sự khuếch tán

  * Các từ tương tự:
  diffusion capacitance, diffusion coefficient, diffusion conductance, diffusion constant, diffusion current, diffusional