Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rakishness /'reiki∫nis/  

  • Danh từ
    vẻ trác táng
    vẻ ngông nghênh