Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (nghĩa xấu)
    sự phóng đãng, sự trách táng
    sự hoang tàng, sự phá cửa