Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

perversion /pə'vɜ:∫n/  /pə'vɜ:ʒn/

 • Danh từ
  sự hiểu sai, sự dùng sai; sự xuyên tạc
  a perversion of the truth
  sự xuyên tạc sự thật
  sự bất thường, sự đồi bại
  the perversion of normal desires
  sự bất thường trong các dục vọng thông thường
  sexual perversion
  sự loạn dâm