Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thói hư, tật xấu
  chứng, tật
  greed is a terrible vice
  tham lam là một tật xấu kinh khủng
  sự truy lạc; tệ nạn xã hội
  vice squads
  đội đặc nhiệm chống tệ nạn xã hội
  a den of iniquity (vice)
  xem den
  Danh từ
  (kỹ thuật, Mỹ vise)
  mỏ cặp, ê-tô
  (nghĩa bóng) anh ta siết tay tôi chặt tựa gọng kìm

  * Các từ tương tự:
  vice versa, vice-, vice-admiral, vice-admiralty, vice-agent, vice-chairman, vice-chancellor, vice-chief, vice-consul