Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

degradation /,degrə'dei∫n/  

  • Danh từ
    sự mất phẩm giá
    being sent to prison was the final degradation
    bị tống vào tù là sự mất phẩm giá cuối cùng