Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

turpitude /'tɜ:pitju:d/  /'tɜ:pitu:d/

  • Danh từ
    tính xấu xa đê tiện