Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disrepute /,disri'pju:t/  

  • Danh từ
    sự mang tiếng xấu
    the use of drugs is bringing the sport into disrepute
    hiện tượng sử dụng ma túy trong thể thao đã làm cho ngành thể thao mang tiếng xấu