Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ignominy /'ignəmini/  

  • Danh từ
    sự ô nhục, sự nhục nhã