Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

degeneracy /di'dʒenərəsi/  

  • Danh từ
    sự thoái hóa