Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vitiation /vi∫i'ei∫n/  

  • Danh từ
    sự làm hư, sự làm bẩn
    sự làm suy yếu; sự làm mất hiệu lực