Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

depravity /di'præviti/  

  • Danh từ
    tình trạng hư hỏng, tình trạng sa đọa, tình trạng suy đồi
    hành động hư hỏng, hành động sa đọa, hành động suy đồi