Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

corruption /kə'rʌp∫n/  

 • Danh từ
  sự đồi bại, sự thối nát
  sự mua chuộc, sự hủ hóa
  sự thối rữa
  the corruption of the body after death
  sự thối rữa của cơ thể sau khi chết