Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

villainy /'viləni/  

  • Danh từ
    (văn học)
    điều độc ác
    có khả năng làm những điều rất độc ác