Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tội (về mặt đạo lý)
  kinh Thánh nói ngoại tình là một tội
  sự phạm tội
  hành động [bị xem là] tội lỗi
  tôi nghĩ đấy là một tội, bao nhiêu là tiền chúng đã hoang phí ở cái tụ điểm vui chơi mới ấy
  cover (hide) a multitude of sins
  the deadly sins
  xem deadly
  live in sin
  xem live
  [as] miserable (ugly) as sin
  (khẩu ngữ)
  rất khốn khổ, rất xấu
  Động từ
  (-nn-)
  phạm tội
  it's human to sin
  phạm tội là rất con người
  họ đã phạm những quy tắc bất thành văn của nhà trường
  (toán học)
  viết tắt của sine

  * Các từ tương tự:
  sin-eater, sin-offering, sinanthropus, sinapism, since, sincere, sincerely, sincerity, sincipital