Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vice-consul /'vais'kɔnsəl/  

  • Danh từ
    phó lãnh sự

    * Các từ tương tự:
    vice-consular, vice-consulate