Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vice-chancellor /,vais't∫a:nsələ[r]/  

  • Danh từ
    phó hiệu trưởng trường đại học