Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người phó thứ nhất của thủ trưởng