Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wickedness /'wikidnis/  

  • Danh từ
    tính xấu xa độc ác
    tính nguy hại
    tính tinh quái