Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

evil-doing /'i:vl'du:iɳ/  

  • Danh từ
    điều ác, việc ác