Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người được ủy quyền
    người đại diện