Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vice-chairman /'vais'tʃeəmən/  

  • Danh từ
    phó chủ tịch