Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    điểm yếu
    chúng ta ai cũng có điểm yếu nhỏ cả