Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

crotchet /'krɒt∫it/  

  • Danh từ
    (âm nhạc) (từ Mỹ quarter-note)
    nốt đen

    * Các từ tương tự:
    crotcheteer, crotchetiness, crotchety