Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

preoccupation /pri:ɒkjʊ'pei∫n/  

  • Danh từ
    sự bận tâm
    mối bận tâm
    his main preoccupation at that time was getting enough to eat
    mối bận tâm chính của anh ta lúc đó là kiếm đủ để nuôi miệng