Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thiếu sót, nhược điểm
  Giới từ
  nếu không (có cái gì); nếu vắng (ai)
  you may find her in the cafeteriaor failing thattry the library
  anh có thể tìm thấy cô ta ở quán ăn tự phục vụ, nếu không thử đến thư viện xem