Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (luật học)
  sự không trả được nợ; sự không trả nợ đúng kỳ hạn
  by default
  vì đối phương bỏ cuộc
  win a case (a gameby default
  được kiện (thắng cuộc) vì đối phương bỏ cuộc
  in default of something (somebody)
  vì không có, vì thiếu (cái gì, ai)
  the committee will not meet in default of a chairman
  ủy ban sẽ không họp vì thiếu sự có mặt của chủ tịch
  Động từ
  bỏ cuộc
  một bên của hợp đồng đã bỏ cuộc
  (+ on) không trả được (nợ…)
  default on hire purchase payments
  không trả được tiền mua trả góp đúng kỳ hạn

  * Các từ tương tự:
  default button, default directory, default option, default setting, default value, defaulter