Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inaction /in'ækʃn/  

  • Danh từ
    sự không hoạt động; sự ăn không ngồi rồi