Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

defaulter /di'fɔ:ltə[r]/  

  • Danh từ
    người không ra hầu tòa, người không trả được nợ đúng hẹn
    lính phạm lỗi nhà binh