Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kỹ thuật)
    trị số mặc định, trị số định sẵn