Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

negligence /'neglidʒəns/  

  • Danh từ
    tính cẩu thả; tính chểnh mảng
    the accident is due to his negligence
    tai nạn xảy ra do nó cẩu thả