Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự bỏ sót; điều bỏ sót
    danh sách này có một vài chỗ bỏ sót
    sự bỏ đi; điều bỏ đi