Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-tt-)
  bỏ sót; quên
  omit to do (doinga piece of work
  quên làm một công việc
  bỏ đi
  chương này có thể bỏ đi

  * Các từ tương tự:
  omittance, omitted