Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

eradicate /i'rædikeit/  

  • Động từ
    trừ tiệt
    bệnh đậu mùa hầu như đã bị trừ tiệt