Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (ngành in) dấu bỏ (chỉ chữ, dòng bỏ đi)
  Ngoại động từ
  (ngành in) ghi dấu bỏ (một chữ, một dòng...)

  * Các từ tương tự:
  delectability, delectable, delectableness, delectably, delectation, delectus, deleful, delegacy, delegate