Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

delectable /di'lektəbl/  

 • Tính từ
  ngon (thức ăn)
  a delectable meal
  bữa ăn ngon
  what a delectable motorbike!
  (nghĩa bóng) chiếc xe trông ngon thật!

  * Các từ tương tự:
  delectableness