Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-ll-, Mỹ -l-)
  hủy bỏ, hủy
  trận đấu phải hủy vì thời tiết xấu
  cancel a contract
  hủy một hợp đồng
  gạch bỏ
  cancel that last sentence
  gạch bỏ câu cuối đó đi
  đóng dấu hủy (một con tem…)
  (toán học) giản lược (một phân số…)
  cancel [something] out
  ngang với
  lòng tử tế và quảng đại của bà ta cũng ngang với những cơn nóng giận bộc phát của bà

  * Các từ tương tự:
  cancel character, cancelable, canceler, cancellable, cancellate, cancellated, cancellation, cancellous