Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (luật)
    hủy (một đạo luật, một hợp đồng)