Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  đôi khi, đôi lúc; lúc thì
  he sometimes writes to me
  đôi lúc anh ta có viết thư cho tôi
  it's sometimes hot and sometimes cold
  thời tiết lúc nóng lúc lạnh