Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

occasionally /ə'keiʒənəli/  

  • Phó từ
    thỉnh thoảng
    he visits me occasionally
    nó thỉnh thoảng đến thăm tôi