Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  lại, lần nữa, nữa
  try again
  hãy thử lần nữa xem
  don't do that again
  đừng làm điều đó lần nữa
  trở lại (như trước)
  he was glad to be home again
  anh ta vui mừng trở lại nhà
  anh sẽ không bao giờ lấy được tiền trở lại
  you'll soon be well again
  anh sẽ khỏe trở lại ngay mà
  hơn nữa, vả lại
  it is necessary again to bear in mind that
  hơn nữa cần nhớ rằng
  vả lại những cái này đắt hơn
  thêm nữa
  I'd like as many (much) again
  tôi muốn có chừng ấy thêm nữa (tức là gấp đôi chừng ấy)
  half as much again
  gấp rưỡi chừng ấy
  again and again
  nhiều lần, lặp đi lặp lại
  I've told you again and again not to do that
  tôi đã lặp đi lặp lại với anh là đừng có làm cái đó

  * Các từ tương tự:
  against