Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cancellate /'kænseleit/  

  • Tính từ
    (sinh vật học) hình mạng
    (giải phẫu) xốp (xương) ((như) cancellous)

    * Các từ tương tự:
    cancellated