Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

counteract /,kaʊntə'rækt/  

 • Động từ
  chống lại, làm mất tác dụng
  counteract somebody's bad influence
  chống lại ảnh hưởng xấu của ai
  counteract the effect of poison
  làm mất tác dụng của chất độc

  * Các từ tương tự:
  counteraction, counteractive, counteractively