Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

counterbalance /'kaʊntəbæləns/  

 • Danh từ
  (cách viết khác countepoise)
  đối trọng
  Động từ
  cân với, ngang với
  tính điềm đạm của anh cân với tính bốc đồng của cô nàng