Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

counteraction /,kaʊntə'ræk∫n/  

  • Danh từ
    sự chống lại, sự làm mất tác dụng