Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    giảm nhẹ, làm dịu bớt
    làm dịu bớt nỗi đau của ai
    mitigate the effects of inflation
    làm dịu bớt hậu quả của lạm phát